Politieraad

De politieraad en het politiecollege zijn nieuwe organen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen.

In meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Wie zetelt in de politieraad? Waar komen de leden vandaan?

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van de drie gemeenten die behoren tot de zone.

Onze zone telt 93.675 inwoners, bijgevolg zetelen er in de politieraad van zone VLAS 21 leden.

Al deze leden zijn gemeenteraadsleden van de drie gemeenten en zijn proportioneel verdeeld: 17 politieraadsleden uit Kortrijk, 3 uit Kuurne en 1 uit Lendelede.

De specifieke verdeling van de politieke fracties is in Kortrijk als volgt:

Voor Kuurne is de toestand als volgt:

Het enige politieraadslid uit Lendelede:

 

De burgemeesters van de drie gemeenten zijn van rechtswege lid van de politieraad. Ze zijn niet inbegrepen in de 21 leden:

De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij.

Mevrouw Annelies Verplaetse is aangesteld als secretaris van de politieraad. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen.

De vergaderingen

In principe gaan er jaarlijks acht zittingen van de politieraad door. De zittingen hebben telkens plaats de vierde maandag van de maand in de gemeenteraadszaal te Kortrijk om 19.00u.

De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting. Iedereen is welkom.

De agenda

De agenda van de politieraad wordt vastgelegd in het politiecollege. 

In alle gebouwen waar politiediensten gevestigd zijn en in alle gemeentehuizen van de zone wordt deze agenda zeven vrije dagen op voorhand uitgehangen of aangeplakt. Op de zitting zelf wordt de agenda overhandigt aan het publiek.

De agenda, samen met de memorie van toelichting, is hier terug te vinden. 

De politieraadsleden en de korpschef ontvangen zeven vrije dagen op voorhand volgende documenten naar aanleiding van een zitting:

  • de agenda van de zitting van de eerstvolgende politieraad;
  • een memorie van toelichting d.w.z. een voorstel van beslissing van elk agendapunt;
  • documenten ter verduidelijking van de diverse agendapunten;
  • het verslag van de vorige zitting.

De verslagen

Het verslag van de politieraad wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de politieraad. Het goedgekeurd verslag kan telkens hier geraadpleegd.

Een beknopte lijst met de aangelegenheden die besproken werden in de zitting van de politieraad wordt gedurende tien dagen aangeplakt in de gemeentehuizen van de zone.

De bevoegdheden en te bespreken punten

De politieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad in een ééngemeentezone t.o.v. de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit behelst vooral de vaststelling van de begroting en rekeningen, belangrijke investeringsdossiers en de aanwerving, bevordering en ontslag van de personeelsleden.

De raad heeft ook de bevoegdheid om de burgemeesters te interpelleren over de manier waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.

De praktische organisatie van de raadszittingen werd vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft een bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact